Disclaimer

In Dutch and English:

Disclaimer voor paddock-cleaner-sweeper.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van paddock-cleaner-sweeper.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Terra-vac Europe. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Terra-vac Europe is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Terra-vac Europe.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Terra-vac Europe te mogen claimen of te veronderstellen.

Terra-vac Europe streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Terra-vac Europe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van paddock-cleaner-sweeper.com op deze pagina.

Disclaimer for paddock-cleaner-sweeper.com

On this page you will find the disclaimer for paddock-cleaner-sweeper.com, as provided by Terra-vac Europe. In this disclaimer we state the conditions under which we provide the information on our website to you.

Intellectual property

The use of the information on this website is free as long as you do not copy, distribute or in any other way use or abuse this information. You may only reuse the information on this website in accordance with the regulations of mandatory law.

It is not permitted to reuse text, photographic material or other materials on this website without the express written consent of Terra-vac Europe. The intellectual property rights are owned by Terra-vac Europe.

No guarantee of correctness

If applicable:

For the prices shown on our website, we endeavour to be as accurate as possible in representing the reality and the prices referred to. Errors which arise in this process and are recognisable as programming or typing errors do not constitute a reason for claiming or assuming a contract or agreement with Terra-vac Europe.

Terra-vac Europe aims to keep its website as up to date as possible. If, despite these efforts, the information or content of this website is incomplete or incorrect, we cannot accept liability for it.

The information and/or products on this website are offered without any form of guarantee and/or claim to correctness. We reserve the right to change, remove or re-post these materials without any prior notice. Terra-vac Europe accepts no liability for any information to which we link via hyperlinks.

Changes Should this disclaimer change, the most recent version can be found at paddock-cleaner-sweeper.com.

%d bloggers liken dit: